Verzoek tot reservatie

Vul onderstaand formulier in om een springkasteel te reserveren. We kijken na of het nog beschikbaar is en nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Huurvoorwaarden
Artikel 1
Om de in het verhuurcontract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: elektriciteit van 220Volt, minstens 16A te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel door middel van een stroomkabel. Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas,….), bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel volledig vrij kan staan met een grootte van minimum 1 meter rondom het kasteel (afh van afmetingen kasteel, zie afmetingen op de website).
De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden.
Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden.
Op zand moet de blower overigens op houten platen of op karton kunnen gezet worden zodat deze geen zand kan aanzuigen. Indien dit niet kan en de blower is bij ophaling vol zand zal deze gefactureerd worden aan de klant.

Artikel 2
Wij zijn niet en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in of rond de spelen eigendom van Ziva-Fun, noch zaakvoerder Bliki Hayden Andrew.

Artikel 3
Bij ondertekening van de overeenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals in art. 1 wordt aangeduid.
De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal en is hier verantwoordelijk voor. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van Hayden Andrew Bliki (de verhuurder).
Na de in ontvangstname van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt.Door de in ontvangstname erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de goede werking van de gehuurde goed heeft vergewist en dat hij op de hoogte is van de richtlijnen m.b.t. het gebruik.

Artikel 4
De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of de afbouw. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder. Na opstelling door verhuurder is het niet meer toegestaan het kasteel te verplaatsen. Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel. Het is tevens verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen en met eetwaren, snoepgoed of drank het springkasteel te betreden. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.

Artikel 5
In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder a.o. regen, wind, … staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus, in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal of van de gebruikers, de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor schade.
Bij stormwind( vanaf 5 beaufort) dient het springkasteel onmiddellijk uitgeschakeld en afgelaten te worden, water laten aflopen, vervolgens torens en muren naar binnen plooien om dan het springkasteel in twee te plooien. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij hevige regen.

Bij aanhoudend slecht weer is annulatie mogelijk tot 2 u voor levering(regenvoorspelling via www.meteo.be). Last minute annulaties los van het weer (minder als 7 dagen voor levering) zullen gefactureerd worden aan 50% van de afgesproken huurprijs.

Artikel 6
Onder het begrip dag is te verstaan kalenderdag met huur tussen 08u00 en 22u00

Artikel 7
Alle facturen incl waarborg dienen contant of per overschrijving betaald te worden voor aanvang van de huurperiode. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.
Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsinteresten van 1% per aangegeven maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopend contract van rechtswege ontbonden worden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen. De geleverde goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd.

Artikel 8

Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de huurder per overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. de waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. indien de huurder verlenging van de overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.

Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Ziva-Fun de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Ziva-Fun op schadevergoeding.

De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. bij het einde van de overeenkomst heeft Ziva-Fun echter het recht om door de huurder verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. de waarborgsom wordt binnen de 7 dagen teruggeven indien vaststaat dat de huurder aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9

Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de huurder voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan en uiterlijk bij het terugbezorgen, onmiddellijk via telefonisch contact op het nummer 0496134483 worden gemeld en hieropvolgend schriftelijk via mail.

In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Ziva-Fun te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Ziva-Fun te overleggen.
Voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken(vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd.

Indien de huurder verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Ziva-Fun te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.

Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de huurder zich de schade aan Ziva-Fun te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de huurder zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn vermeerderd met 10% administratiekosten. Hetzelfde geldt voor schade aan/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de huurderaansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Ziva-Fun geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).

Voor vermiste zaken, waarvoor door Ziva-Fun reeds de dagwaarde aan de huurder is doorbelast en die later alsnog door de huurder wordtgevonden en geretourneerd, is de huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. deze wordt door Ziva-Fun in mindering gebracht op de aan de huurder te retourneren vergoeding van de dagwaarde.

De door of namens Ziva-Fun gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde,komt rechtstreeks voor rekening van de huurder. de huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de huurder wordt uitgevoerd, door een door Ziva-Fun aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Ziva-Fun wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Ziva-Fun

De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

Artikel 10

Indien wij na verhuring abnormale bevuiling vaststellen zullen wij genoodzaakt zijn extra reinigingskosten aan te rekenen.

Het gebruik van water, zand, modder, schmink, confetti en andere is verboden in het springkasteel.

Indien bij een droge huurperiode het springkasteel of attractie nat wordt achtergelaten zal een poetskost worden aangerekend ten belope van 25 euro.

Artikel 11
De springkastelen worden door ons geleverd en weer afgehaald. Het tijdstip van levering/afhaling is af te spreken. De huurder of diens gemachtigde dient aanwezig te zijn bij levering en plaatsing.
Voor de plaatsing hebben wij een vrije doorgang nodig van 1-2 meter. Wij leveren ook niet door het huis tenzij je ook daar voldoende plaats hebt om tot in de tuin te geraken. Elk oponthoud bij levering en plaatsing wordt aangerekend aan 10 euro per begonnen kwartier. (bv. ontruimen van gebouw om doorgang mogelijk te maken)
In geval van niet of laattijdige levering door omstandigheden buiten de wil van de verhuurder, zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het kasteel in ontvangst te nemen zal het springkasteel toch aangerekend worden

Artikel 12
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw. De huurder is dus verantwoordelijk voor alle schade of letsel aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.

Artikel 13
Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

Artikel 14
Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Oudenaarde

Algemene voorwaarden
Onder voorbehoud van alle overige rechten en behoudens schriftelijke afwijking, zijn alle hierna genoemde bepalingen van strikte toepassing. Iedere order bevat stilzwijgend de acceptatie door de koper.

De opgegeven leveringstermijn is louter aanwijzend en bindt ons niet. Behoudens uitdrukkelijke bepaling heeft de koper geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de bestelling of verkoop wegens vertraging in de levering, onder welke vorm ook.

De levering geschiedt af magazijn, behoudens schriftelijke strijdige bepaling. De goederen worden steeds verzonden op risico en gevaar van de koper, zelfs indien de prijs franco-bestemming dient begrepen. Vervoerkosten zijn ten laste van de koper

Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat de bestelde hoeveelheden kunnen worden geleverd met een afwijking van + of – 10%, afhankelijk van de gemaakte grondstoffen van hetgeen ons zelf geleverd door de fabriek.

De goederen blijven onze eigendom totdat ze geheel zijn betaald.

Iedere klacht is slechts ontvankelijk voor zover ze ons per aangetekend schrijven wordt overgemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Eens deze termijn verstreken worden de goederen geacht definitief aanvaard te zijn hetgeen iedere mogelijkheid tot latere klacht uitsluit. Indien de klacht naar ons oordeel juist is, behouden wij ons recht voor te kiezen tussen betaling van een billijke schadevergoeding hoogstens gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde en slecht erkende goederen of kosteloze vervanging van de goederen na terugzending in originele toestand, ter uitsluiting van om het even welke vergoeding(b.v. vergoeding van indirecte schade). Bij klachten nopens een deel van de levering is de koper desalniettemin tot betaling gebonden van datgene wat hij niet betwist; desgevallendzijn de artikelen 10 en 11 van toepassing.

Indien de fabriek van wie wij de goederen betrekken, door welke oorzaak ook in gebreke blijft te leveren of niet tijdig noch goed levert, zijn wij jegens de koper niet aansprakelijk.

Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de koper of door diens fout veroorzaakt van een bestelling zijn wij gerechtigd schadevergoeding te bekomen overeenkomstig de wet. Er wordt nochtans overeengekomen dat wij zonder verplicht te zijn het bewijs ervan te leveren een forfaitaire schadevergoeding van 30 % in rekening brengen ongeacht ons recht hogere schade aan te tonen.

Indien een retourzending plaatsvindt, waarmede wij ons niet akkoord hebben verklaard en wij toch tot de inontvangstname overgaan, geschiedt dit steeds onder voorbehoud van rechten en voor rekening van de koper en wordt de zending door ons ter beschikking van de koper en voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Onze facturen zijn contant betaalbaar op de factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst op de voorzijde. Bij niet-betaling op deze vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige aanmaning een verwijlintrest aangerekend van 1,25 % per maand of per gedeelte van begonnen maand, hetzij 15 % per jaar.

Bij niet betaling binnen de 15 dagen na de vervaldatum wordt overeenkomstig en in toepassing van art. 1152 B.W. overeengekomen wat volgt: de partij die zonder enige gegronde reden in gebreke blijft, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden aan de andere partij ten titel van vergoeding der geleden schade, een bedrag te betalen van 20 % op het saldo factuurbedrag, met een minimum van 24,79 € en een maximum van 3718,40€. Deze vergoeding voor de geleden schade dient te worden betaald boven de eventuele gerechtskosten en boven de hiervoor beschreven verwijlintresten.

In geval van betwistingen zijn enkel en alleen de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.

Onze algemene voorwaarden.

Bij problemen kan u ons steeds bereiken via info@ziva-fun.be of
0496 – 13.44.83